උතුම් වූ පැවිදි දිවියට ඇතුලු උන පච්ච කෙටූ තරුණයා මෙන්න .

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

මච්ච වලින් ඇග පුරවගන හිටපු කොල්ලෙක් පැවිදි දිවියට ගිය පුවතක් අපට වාර්තා උනා. උතුම් වූ පැවිදි දිවියට ඇතුලු උන පච්ච කෙටූ තරුණයා මෙන්න සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *