පරණ පෙම්වතා ගණිකා පහස පතා ඇවිත් සිදුවූ හද කම්පා කරන සිදුවීම

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ඔබ අපි හැමෝම කරන රැකියාව එකින් එකට වෙනස්. සමහර අය ඒ රස්සාව කරන්නේ කැමැත්තෙන් වුණත් තවත් අය කරන්න වෙන දෙයක් නැති නිසා ජිවිතයක් අමාරුවේ දන්න කඳුලින් දහස් වතාවක් සිතන්න මේ කවි පෙළ මේ සටහන එක් වරක් නරඹන්න ඔබේ නෙතටත් කඳුලක් උනනවා සත්තයි. තමන් ආදරය කරපු පෙම්වතියට දරුවෙක් දී මගහැර ගිය පෙම්වතාට පසුව ඇය හමුවෙන තැන බලන්නකෝ

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *