ලංකාවේ ඉන්න සුපිරි නළුවා පියුමිට කොරියාවේදී ගහපු කොල්ලන්ට තැන්ක්ස් කල හැටි මෙන්න.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ලංකාවේ ඉන්න සුපිරි නළුවා පියුමිට කොරියාවේදී ගහපු කොල්ලන්ට තැන්ක්ස් කල හැටි මෙන්න.

ලංකාවේ ඉන්න සුපිරි නළුවෙකු වෙන පිං පොං හෙවත් රජිත ආන්දෝලාත්මක ප්‍රකාශයක් කර සිටිනවා , ඒ පසුගිය දිනක පියුමි හන්සමාලිට එල්ල වූ කෙසෙල් ප්‍රහාරය සම්බන්දව තමන් සතුටු වන බවත් එම පුද්ගලයන්ට ස්තුතියි කරන බවත්ය සම්පුර්ණ විස්තරය දැනගන්න පහල වීඩියෝව නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

2 thoughts on “ලංකාවේ ඉන්න සුපිරි නළුවා පියුමිට කොරියාවේදී ගහපු කොල්ලන්ට තැන්ක්ස් කල හැටි මෙන්න.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *