ශිෂ්ණය වර්ධනය කරමින් යකඩයක් වගේ ශක්තිමත් කරන කෝමාරිකා

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ශිෂ්ණය යකඩයක් වගේ ශක්තිමත් කරන්න කෝමාරිකා වලට පුළුවන් කියලා ඔබ දැන සිටියාද ? රූපලාවන්ය කටයුතු සදහා හා බෙහෙතක් ලෙසද යොදා ගන්නවා කියා අප දනිමු කෝමාරිකා ගෙදර තිබුනත් කෝමාරිකා වල නොදන්නා දේ මෙන්න. සම්පුර්ණ විස්තරය දැනගන්න පහල වීඩියෝව නරබන්න

 

 

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *